Satsa på dina affärer!

Vi hjälper dig att behålla kontrollen.

Vi erbjuder ett brett utbud där vårt främsta mål är att förenkla ditt företagande. Oavsett om du leder ett mindre eller större företag ska du kunna känna dig trygg med din ekonomipartner. Någon som gör att du kan utveckla företaget istället för att ägna dagar och nätter till administration och ekonomi.

Outsourca er ekonomiavdelning

Det kan vara effektivt att outsourca delar eller hela ekonomiavdelningen och därmed få en hög kompetens och bättre effektivitet. Vi hjälper er gärna med detta och lämnar offert vid förfrågan.

Fördelar med outsourcing:

 • ni har inget personalansvar
 • ni får alltid backup av medarbetare och system
 • ni får tillgång till kompetenta medarbetare
 • ni slipper köpa eget ekonomisystem
 • ni får mer tid att fokusera på er egen verksamhet

Administration

Pacta Administration erbjuder mer än traditionella administrativa tjänster. Den löpande administrationen hamnar lätt på undantag i mindre företag. Man vill självklart ägna sig åt kärnverksamheten och försäljning i första hand. Ofta saknas resurser för en egen ekonomiavdelning, vilket innebär att den som ska sköta bokföring och redovisning egentligen har sin huvudkompetens inom något annat område. Som kund hos oss vet du att de administrativa uppgifterna alltid utförs i rätt tid och av kunnig och erfaren personal. Då kan du och dina medarbetare lugnt koncentrera er på era expertområden.

Våra tjänster omfattar alla förekommande administrativa uppgifter från bokföring, fakturering, momsredovisning och lönehantering till bokslut och deklaration. Vi kan även sköta registrering, diarium och arkivering. Du väljer själv hur många av våra tjänster du vill utnyttja och kan alltid bygga paketet i takt med att behoven uppstår.

Administrationen sker antingen hos oss eller på ert företag.

Pacta administration innehåller följande tjänster:

 • Postöppning
 • Diarieföring
 • Bokföring
 • Leverantörsreskontra
 • Momsredovisning
 • Månadsrapporter
 • Löner och skatteredovisning
 • Fakturering med bevakning
 • Bokslut
 • Deklaration
 • Ekonomisk rådgivning
 • Arkivering

Pacta konsult

Vi hjälper våra kunder i företagets olika faser, exempelvis vid nybildning, förvaltning, förändring av kapital, försäljning av bolag och avveckling mm. Att ta sig fram genom lagar och regler och göra allt i rätt ordning vid större förändringar kan vara en utmaning. Vi har lång och gedigen erfarenhet av detta och erbjuder hjälp inom områden som:

 • Affärsutveckling
 • Köp och försäljning av bolag
 • Bolagsvärdering
 • Kapitalanskaffning
 • Kompetensutveckling/utbildning
 • Bokslut och deklaration
 • Generationsskiften
 • Företagsombildningar
 • Bolagsfrågor
 • Likvidationer
 • Familjejuridik, testamente-äktenskapsförord mm
 • Bouppteckning
 • Styrelsearbete

Vi skräddarsyr naturligtvis tjänsten utifrån ditt behov och våra kompetensområden. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

info@pacta.nu

Bokföring & redovisning

Vi gör det enkelt för dig att driva företag!

En väl fungerande redovisning ger ett ovärderligt beslutsunderlag för att kunna driva ett framgångsrikt företag. Rätt bokfört från början sparar företagaren mycket tid. Vi skräddarsyr rutiner och funktioner som passar ert företag. Ni får löpande och tillförlitlig information samt den rapportering som ni behöver för att kontrollera och styra er verksamhet.

Pacta Ekonomi  hjälper dig att se till att samtliga transaktioner registreras på ett tillförlitligt sätt och att moms och skatter deklareras inom föreskriven tid.

Redovisningen är grunden för en bra uppföljning och styrning av ett företag. Vi arbetar med rationella verktyg som gör att Du kan följa ditt företags ekonomi på bästa sätt.

Löpande bokföring

Vi tar hand om dina verifikationer och ser till att dem blir bokförda i rätt tid. Att vi ser till att allt blir redovisat efter gällande lagstiftning är en självklarhet. Genom att låta Pacta Ekonomi sköta förtagets bokföring undviker du att hamna i de fallgropar som finns med felaktiga avdrag, onödig beskattning och oklar momsredovisning. Du slipper hålla koll på alla lagstiftningsförändringar.

Rapportering

För att du ska kunna följa företagets resultat och ställning får du löpande tillgång till de rapporter du behöver. För företag med speciella behov bygger vi kundunika rapportpaket.

Avstämningar – periodiseringar

Vi ser till att dina kostnader hamnar på rätt period oavsett när fakturan kommer eller när betalning sker. Detta är en förutsättning för att dina rapporter ska bli rättvisande.

Skattedeklaration

Skattedeklaration utgör underlag för betalning av moms, arbetsgivaravgifter och skatt. Vi ser till att den blir rätt ifylld. Med fullmakt lämnar vi skattedeklarationen elektroniskt och ser till att betalning sker i rätt tid.

Bokslut

Oavsett om företaget är ett aktiebolag eller annan företagsform skall varje år avslutas med ett bokslut. Olika regler finns för olika företagsformer och storlek på företag. Vi ser till att årsbokslutet upprättas efter gällande redovisningsnormer och tillvaratar de möjligheter som ges i resultatplanerings- och skattesyfte. 
Har företaget använt eget redovisningsprogram för den löpande bokföringen importerar vi automatiskt in alla underlag i vårt bokslutsprogram.

Årsredovisning

Årsredovisningen ska ge en rättvisande bild över företagets resultat och ställning. Det finns många intressenter som tar del av den information som lämnas. Årsredovisningen lämnar uppgifter som är offentliga för leverantörer, kreditgivare, konkurrenter och det är därför viktigt att den upprättas på ett professionellt sätt.

Bokslut & Årsredovisning

När väl grunden i redovisning, den löpande bokföringen är gjord, så är det dags för bokslut. Vi hjälper er gärna med att upprätta månadsbokslut, delårsbokslut, årsbokslut och årsredovisning.

Vi maximerar avkastningen på din arbetsinsats och vi ert företag bättre ekonomi.

Bokslut

Bokslut är ett måste vid årets slut oavsett företagsform. Vi ser till att bokslutet upprättas efter gällande redovisningsnormer och tillvaratar de möjligheter som ges i resultatplanerings och skattesyfte. Har företaget använt eget redovisningsprogram för den löpande bokföringen importerar vi automatiskt in alla underlag i vårt bokslutsprogram.

Deklaration

Vare sig du driver aktiebolag, handelsbolag, enskild näringsverksamhet eller annan företagsform måste du årligen lämna en inkomstdeklaration. Vi hjälper dig att reda ut dina frågetecken kring deklarationen och ser till att den upprättas på ett professionellt sätt.

Årsredovisning

Årsredovisningen ska ge en rättvisande bild över företagets resultat och ställning. En årsredovisning består av en förvaltningsberättelser, en resultaträkning, en balansräkning och tilläggsupplysningar. Vid större bolag kan även en finansieringsanalys behövas. Vi ser till att årsredovisningen upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed.

Deklarationer

Skattedeklaration

Skattedeklarationer utgör underlag för betalning av moms, arbetsgivaravgifter och skatt. Vi ser till att den är rätt ifylld. Genom fullmakt blir deklarationen inlämnad i tid och du hinner själv betala till skatteverket. VI har mångårig erfarenhet av att hjälpa våra kunder med deklarationsarbetet och säkerställer att deklarationen innehåller alla nödvändiga uppgifter. Genom ständiga uppdateringar följer vi med ändringar och nyheter inom skatteområdet så att du ska känna dig säker på att du betalar rätt skatt.

Mervärdeskatt (moms)

Det finns knappast något som är så besvärligt som momsregler. Det finns massor av fallgropar som kan bli väldigt kostsamma i form av skattetillägg. Vi ser till så att företagets moms hanteras på rätt sätt och blir riktigt deklarerad.

Betal- och fakturaservice

Vi utför betalningar av leverantörsfakturor genom uppkoppling till banken. Det enda du som företagare behöver göra är att attestera fakturorna och lämna dem till oss.

Vi administrerar er fakturering. För att kunna fakturera behövs fakturaunderlag. Därefter kan vi skicka fakturor, kontrollera betalningar och skicka påminnelser. Om företaget föredrar att fakturera själv, kan vi sammanställa kundreskontra med månadsvis avstämningsunderlag.

Arbetar du med factoring eller fakturabelåning så hanterar vi detta med din kreditgivare.

Scanning

Varje dag anländer fakturor från dina leverantörer och varje dag måste du hantera dessa. Arbetsmomenten är många, attestera, kontera, registrera, bevaka, betala, bokföra, arkivera. Pacta Scanning tar hand om allt detta åt dig.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

info@pacta.nu

Löner

Låt oss göra jobbet! Vi tar hand om din löneadministration, du får en effektiv hantering som fungerar året om och ditt företag slipper problem med sjukfrånvaro och semesterledighet. Personalen är din viktigaste resurs. Därför är det viktigt att behandla dem rätt. Detta förutsätter kunskap, men även sekretess. Löneavtalen varierar beroende på anställningsformer och lagar och regler ändras ständigt. Därför kan det kännas tryggt att låta en professionell byrå ta hand om lönehanteringen. Vill du hellre att vi kommer ut till ditt företag och jobbar i företagets lönesystem så går det alldeles utmärkt.

Hos oss får ni tillgång till en löneavdelning med erfarna och serviceinriktade lönekonsulter. Ni får en egen kontaktperson som lär känna just ert företag och dess anställda.

Löneadministration innebär mycket administrativt arbete för många företag. Vi underlättar för dig genom att hitta lösningar som passar just ert företags rutiner. Vi har kompetensen och verktygen som behövs för att trygga företagets och de anställdas krav på rätt lönehantering. Hos oss kan ni få hjälp med löneberedningar både för tjänstemän och kollektivanställda. Vi hanterar reseräkningar och utlägg. Vi ser till att kontrolluppgifter rapporteras in och hjälper er även med statistikuppgifter, underlag för bokföringen uppgifter till årsredovisning mm. Beräkning och redovisning av förmåner, traktamenten och skattepliktiga bilersättningar tar vi också hand om åt er.

Löneadministration

Vi erbjuder fast pris 300 kr/månad och lön samt 400 kr i engångskostnad/nyanställd. I priset ingår:

 • Lönespecifikation
 • Utbetalningslista
 • Bokföringsunderlag
 • Underlag för skattedeklaration
 • Årliga kontrolluppgifter

Löneredovisning

Genom valfri form av inrapportering från företagets anställda – från papper till tidrapportering via mobiltelefon – ser vi till att lönen blir riktigt beräknad, att rätta skatteavdrag görs och att de anställda får sin lön utbetald i tid. Lönebesked kommer till den anställde via mail eller brev.

Semesterlönehantering

Vi ser till att semesterlönen blir riktigt beräknad och utbetald i rätt tid.

Betalningar

Betalning av lön kan göras på många sätt och beror ofta på vilken bank det enskilda företaget har. Vi hanterar alla sorters betalningsformer som finns inom det svenska banksystemet.

Skatte- och arbetsgivardeklaration

Arbetsgivaravgifter och skatter ska beräknas och inbetalas. Reglerna blir mer och mer komplicerade med olika procentsatser beroende på anställdas ålder eller vart man driver sitt företag.

Kontrolluppgifter

Varje år ska kontrolluppgifter upprättas on lämnas in till Skatteverket. Avstämning ska göras med lönesystemet och bokföringen för att kontrollera att allt är riktigt. Det kan vi hjälpa dig med.