Juridik

Välkommen till en juristbyrå där du är vårt fokus!

Är du i behov av en jurist eller juridisk rådgivning?

Pacta är en juristbyrå med den lilla byråns personlighet, engagemang och närhet, men med en hög grad av kompetens och professionalitet.
Vårt mål är att effektivisera och modernisera den traditionella juridiska rådgivningen samt kombinera detta med affärsmässighet och entreprenörskap för att erbjuda privatpersoner, innovatörer, entreprenörer och småföretagare kostnadseffektiv, personlig och professionell rådgivning.

Söker du en jurist? Skicka en förfrågan eller ring oss på 072 – 395 17 74 för kostnadsförslag och inledande bedömning.

Rådgivning

Vi erbjuder inledande kostnadsfri rådgivning per telefon 072 – 395 17 74 i mån av tid och på e-post info@pacta.nu
Om ni behöver gå vidare med ert ärende erbjuder vi en första timmes rådgivning för 500 kr inkl. moms (gäller ej de ärenden där du beviljas rättshjälp/rättsskydd. Självklart bistår vi er med ansökan om rättskydd eller rättshjälp, om ni så önskar.

Arvode

När du kontaktar oss så bokar vi ett möte på vårt kontor i Sala. Om du istället föredrar att vi istället besöker dig hemma, går självklart också det bra.

Vid mötet går vi i lugn och ro igenom ditt ärende. Vi erbjuder detta första möte till ett fast pris på 500 kr på varje påbörjad timme (gäller ej socialförsäkringsärenden, arvsskiften, bouppteckningar, testamenten och liknande uppdrag)

Vi utreder alltid om du har möjlighet att få en del av dina ombudskostnader täckta genom din rättskyddsförsäkring ( ingår i de flesta hemförsäkringar) eller genom rättshjälp.

Vi erbjuder alltid inledande kostnadsfri rådgivning per telefon eller e-post.

Familjerätt

Familjerätt är den del av civilrätten som reglerar familjens rättsställning och familjemedlemmars inbördes rättigheter och skyldigheter. De viktigaste lagarna på området är äktenskapsbalken och föräldrabalken. Familjerätten är en komplicerad del av juridiken där advokatens eller juristens åtgärder ofta får en direkt och avgörande inverkan på klientens situation. Tveka därför inte att kontakta oss om du har familjerättsliga frågeställningar. Vi kan snabbt sätta oss in i ditt ärende och avgöra vilka åtgärder som bör vidtas.

Skilsmässa

Två av tre äktenskap slutar med skilsmässa. Bland EU-länderna leder Sverige skilsmässoligan. Ännu fler samboförhållanden spricker.

Att skilja sig medför ofta många bekymmer och mycket arbete. Har ni barn blir det ännu mer komplicerat, såväl känslomässigt som ekonomiskt och juridiskt.

Vill båda skiljas
I det enklaste fallet – ni är båda överens och ni har inga barn under 16 år – ansöker ni tillsammans om så kallad äktenskapsskillnad hos tingsrätten.

Tingsrätten vill ha ett hemorts- och personbevis från skattemyndigheten och tar ut en avgift om 450 kronor. Så snart avgiften är betald och alla handlingar skickats in beviljas skilsmässan. Sedan återstår bodelningen.

När bara en vill skiljas
Om bara en av er vill skiljas kräver lagen att ni tänker på saken i sex månader efter ansökan om äktenskapskillnad. Det kan vara klokt att söka juridisk hjälp i den situationen. Det är onödigt och dyrt att ha var sitt ombud. Tror ni att ni kan komma överens hjälper vi till med juridiken.

Det är mycket svårt att få rättshjälp eller ekonomisk hjälp vid skilsmässor. Det sker bara i undantagsfall.

Vårdnad om barnen
Har ni barn under 16 år krävs sex månaders betänketid även om ni är överens om skilsmässan.

Om ni inte kan komma överens om hur ni ska ha det under tiden kan tingsrätten fatta ett tillfälligt beslut om vem som ska få bo kvar och vem som ska ta hand om barnen. Den kan också besluta om tillfälligt underhåll till barnen och om rätt till umgänge för den förälder som inte bor med barnen.

Barnets egen önskan om hos vem det vill bo är av större betydelse ju äldre barnet är. Den officiella vårdnaden blir ändå gemensam i de flesta fall.

Bodelning

När skilsmässan är klar ska alla tillgångar efter avdrag för skulder delas lika. Det kallas bodelning. Ni lägger allt i en pott och värderar soffan, kaffeskedarna, aktierna, villan, skulden på fritidshuset, bilen, pengar på konton och så vidare. Även arv och gåvor ska ingå. Ni får hälften var av värdet på allting. Hur ni sedan delar upp det rent praktiskt bestämmer ni själva. Varje make har rätt att inom sin del av potten välja att få ut sin egendom. Det betyder att allt, bokstavligen allt, även arv och gåvor, delas lika. 
Undantag: enskild egendom enligt äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev ingår inte i bodelningen.

Från och med 1999 ingår även den privata pensionsförsäkringen och det individuella pensionssparandet, IP, i en bodelning. Här får ni göra undantag om ni båda är överens.

Undantag från hälften var

Om ni har varit gifta kortare tid än fem år finns möjlighet att gå ifrån regeln om hälften var. Då delar ni istället på en mindre del. Har ni till exempel varit gifta i två år är det 2/5 av giftorättsegendomen som delas lika och håller äktenskapet i fyra år är det 4/5. Femårsregeln omfattar även sambotiden före äktenskapet.

Det finns också andra omständigheter som kan medföra att principen om hälften var frångås.

Behålla bostaden

Enligt lagen får den som har störst behov av bostaden bo kvar. Finns det barn brukar den som bor med barnen få behålla hemmet.

Den andra maken måste förstås kompenseras ekonomiskt om det är en fastighet eller en bostadsrätt.

Underhåll

Numera är det mycket ovanligt med underhåll mellan tidigare makar. Skulle det förekomma är det vanligtvis endast under en begränsad tid tills den andre fått ordning på sin ekonomi.

Underhåll till barnen

När det gäller underhåll till barn gäller samma regler för gifta som för sambor.

När barnen bor lika mycket hos mamma som hos pappa behöver ingen betala underhåll. Då får ni istället komma överens om hur ni ska dela på kostnaderna för kläder, cyklar, sporter, resor med mera.

Bor barnen mest hos den andra föräldern ska du betala underhållsbidrag tills barnen fyller 18 år. Storleken kan ni själva bestämma och skriva avtal om.

Om din ekonomi inte medger tillräckligt underhållsbidrag, kan försäkringskassan betala underhållsstöd. Du får sedan betala till försäkringskassan. Hur mycket det blir beror på antal barn och senast taxerad inkomst.

Bor barnen växelvis hos föräldrarna har varje förälder möjlighet att få halvt underhållsstöd för varje barn. Beloppet minskas beroende bland annat av hur hög den egna inkomsten är.

Om barnen fortfarande studerar när de fyller 18 år kan bidragen och stöden förlängas till och med juni det år de fyller 20 år. Då betalas pengarna direkt till barnen. Föräldrars underhållsskyldighet gäller dock tills barnen fyller 21 år om de fortfarande går i skolan.

Samboavtal

Samboavtal fyller en viktig funktion idag eftersom det är vanligare att par lever tillsammans som sambor än att de gifter sig. Ett samboavtal innebär att ett par som lever i ett samboförhållande avtalar bort sambolagens bodelningsregler helt eller delvis. Parterna i en kärleksrelation är idag i allmänhet mer ekonomiskt självständiga och kan så vilja förbli trots att de funnit kärleken.

Det kan också vara så att parterna vill känna sig för i en kärleksrelation innan de vill blanda in ekonomiska ting i relationen. Ett samboavtal säkerställer då att sambornas ekonomi bara ”blandas” i den utsträckning som de själva vill.

Vissa juridiska basfakta är viktiga att veta om att leva som sambor:

Sambor ärver inte varandra. Detta kan få ödestigra ekonomiska konsekvenser för den efterlevande sambon om samborna exempelvis ägde en fastighet eller bostadsrätt gemensamt men saknade testamente. Det är ingen paradox att skydda sig mot den andre sambon med ett samboavtal men samtidigt skydda den andre sambon med ett gemensamt inbördes testamente. Pacta Ekonomi & Juridik kan hjälpa er med att upprätta ett inbördes testamente som skyddar er båda om det otänkbara inträffar.

Sambor har ingen underhållsskyldighet gentemot varandra om vid en separation.

Hur sambornas samboegendom dvs den gemensamma bostaden och bohaget skall fördelas vid en bodelning regleras i sambolagen. Till samboegendom räknas permanentbostad, hushållsmaskiner och annat lösöre avsett för den gemensamma bostaden. Det saknar betydelse vem av parterna som betalat samboegendomen såvida denna skaffats för gemensamt bruk under tiden parterna varit sambor. Som samboegendom räknas inte sommarstuga, banktillgodohavanden, bil, båt eller aktier. Inte heller räknas såsom samboegendom sådan egendom som används för fritidsändamål eller egendom som vardera sambon ägde innan samboförhållandet inleddes.

Vill ni avtala bort sambolagens bodelningsregler måste ni alltså göra detta medelst ett samboavtal. Pacta Ekonomi & Juridik hjälper er med era frågeställningar hela vägen fram till ett färdigt samboavtal som vi upprättar på basis av era personliga behov och förutsättningar.

I samband med att parterna blir sambor köper de ofta en bostadsrättslägenhet eller fastighet varvid en av parterna betalar mer eller tar på sig ett större låneansvar än den andre.
Då är det viktigt att ni vänder er till Pacta Juridik så att vi kan:

1.Räkna ut er respektive ägarandel i bostaden

2.Upprätta ert samboavtal

3.Upprätta ett skuldebrev

Om ni inte vänder er till en jurist vid ett sådant tillfälle kan ni bli lurad, alternativt ovetande lura er själv, på hundratusentals kronor. Vi på Pacta Juridik har stor erfarenhet av samboavtal och den ekonomiska problematiken kring denna relationsform.

Äktenskapsförord

Genom ett äktenskapsförord kan ni som makar eller blivande makar bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av er skall vara dennes enskilda egendom. Ett äktenskapsförord skall upprättas skriftligen och undertecknas av båda makarna eller blivande makarna. Efter undertecknandet av äktenskapsförordet skall det lämnas in till tingsrätten för registrering.

Om ni inte är gifta när ni undertecknar ert äktenskapsförord gäller äktenskapsförordet från äktenskapets ingående under förutsättning att ert äktenskapsförord inges till tingsrätten för registrering inom en månad från äktenskapets ingående. Annars gäller ert äktenskapsförord först från och med den dag då det lämnas in till tingsrätten för registrering.

Innan ni låter en jurist upprätta ert äktenskapsförord så bör ni fundera över vad ni vill åstadkomma med äktenskapsförordet. Det är ganska vanligt att par som skall gifta sig låter upprätta ett äktenskapsförord. Ett skäl till att det är vanligare med äktenskapsförord nu än tidigare är att många äktenskap slutar med skilmässa. Man bör alltså se äktenskapsförordet som en sund reaktion på detta. Ett äktenskapsförord innebär att makarna kan förutse var de kommer att stå ekonomiskt i händelse av en separation.

Det kan finnas många olika skäl för att låta upprätta ett äktenskapsförord:

•   En av makarna eller båda makarna har en förmögenhet som de inte vill bodela vid en eventuell framtida äktenskapsskillnad.

•   En av makarna äger en andel i exempelvis ett fritidshus och vill inte att denna andel skall ingå i en bodelning vid en eventuell äktenskapsskillnad. Skälen till detta kan vara många. Fritidshuset kanske ägs tillsammans med syskon och en av makarna vill genom äktenskapsförord försäkra sig om att fritidshuset stannar i släkten.

•   En av makarna äger en del av ett företag. Utan äktenskapsförord blir ägarmaken tvungen att lösa ut den andra maken för sin andel i företaget. Ofta skrivs i sådana fall ett kompanjonsavtal mellan kompanjonerna och det är standard att den ägande maken i sådant fall måste upprätta ett äktenskapsförord vad gäller sin ägarandel i bolaget. Detta eftersom man inom företagsvärlden vill ha friheten att välja sina samarbetspartners och de vill inte behöva bli tvingade att helt plötsligt behöva arbeta med en kompanjons före detta hälft som blivit delägare i bolaget som en konsekvens av en bodelning.

Arvsrätt

Arvsrätt handlar om juridiken kring när en person avlider. I detta innefattas bland annat testamente, bouppteckning och arvskifte. 

Inom arvsrätten är nedanstående termer viktiga att förstå. 

Ett dödsbo utgörs av den avlidnes tillgångar och skulder och förvaltas av dödsboets delägare (t.ex. efterlevande make, barn). Förvaltningen kan t.ex. bestå av att sälja värdepapper, avsluta bankkonton och sälja fastigheter.

Pacta Juridik kan hjälpa dig med allt detta. Kontakta oss för mer information info@pacta.nu eller ring 072 – 395 17 74.

Arvskifte

Ett arvskifte är ett skriftligt avtal mellan dödsbodelägare om hur kvarlåtenskapen ska fördelas dem emellan. Arvskiftet ska godkännas av samtliga dödsbodelägare.

Om den avlidne var gift/ingått registrerat partnerskap ska bodelning ske före arvskiftet. Om den avlidne efterlämnar sambo och har sambon begärt bodelning, ska också bodelning göras före arvskiftet. Ofta upprättas bodelning och arvskifte i en och samma handling.

De flesta kommer någon gång under livet i kontakt med frågor som rör arv och testamente. Varje situation är unik och innehåller sina känslomässiga och juridiska frågetecken.

Liksom vid bodelning kan man säga att ett arvskifte består av tre led:

- Värdering av egendomen. Här gäller i princip att verkliga värden ska gälla, d.v.s. saluvärde eller marknadsvärde. Man är här inte bunden av de värden som tagits upp i bouppteckningen. Vid beräkning av marknadsvärdet ska hänsyn normalt tas till nettovärdet, d.v.s. värdet efter avdrag för eventuella försäljningskostnader (mäklarprovision, courtage etc) och skatter (främst skatt på realisationsvinst).

- Lottläggningen. Lagen (ärvdabalken) innehåller få regler om hur ett arvskifte i praktiken ska genomföras. I 23 kapitlet ärvdabalken ”Om arvskifte” finns i 3§ en generell bestämmelse som säger ”Envar delägare äger vid skiftet njuta lott i varje slag av egendom; dock bör vad ej lämpligen kan delas eller skiljas såvitt möjligt läggas å en lott. Fordran å delägare ska tillskiftas denne så långt hans lott förslår”. Vidare stadgas i 3 kap 5§ ärvdabalken när det gäller fördelningen av kvarlåtenskapen efter två makar följande: ”Vid delningen av boet efter den sist avlidne maken äga vardera makens arvingar på sin lott erhålla egendom, som under äktenskapet tillhört den maken, och den sist avlidnes arvingar jämväl egendom, som sedemera förvärvats av denne”.

- Arvskifteshandlingen är det tredje ledet. Arvskiftet utgör en så kallad fångeshandling, d.v.s. bevis om äganderätten till den ärvda egendomen. Om en fastighet ingår i arvskiftet måste arvskiftet och bouppteckningen skickas med till inskrivningsmyndigheten då lagfart ska sökas.

Ett arvskifte är en skriftlig handling över fördelningen av det arv som en avliden lämnar efter sig. Handlingen ska vara undertecknad av alla som har del i dödsboet. Var den avlidne gift eller sambo ska arvskiftet oftast föregås av en bodelning enligt bestämmelserna i äktenskapsbalken och sambolagen.

Finns det bara en arvinge behöver man givetvis inte upprätta något arvskifte. I sådant fall anses den ende arvingen ha tillträtt arvet så snart bouppteckningen registrerats vid skatteverket.

Kan arvingarna inte enas om arvskiftet kan tingsrätten, efter ansökan från delägare, tillsätta en skiftesman. Skiftesmannen ska i första hand försöka ena delägarna och få till stånd en frivillig överenskommelse. Om detta inte lyckas verkställer skiftesmannen ett tvångsskifte som undertecknas av skiftesmannen och som snarast möjligt ska delges dödsbodelägarna.  Godkänner delägarna skiftet blir det omedelbart gällande. Vill delägarna klandra skiftet ska talan väckas vid tingsrätten mot övriga delägare (klander av arvskifte) inom fyra veckor från delgivningen.

Skiftesmannen verkställer normalt inte arvskiftet då det inte ingår i behörigheten. Är det önskvärt att verkställighet även ska göras är det mer lämpligt att ansöka om en boutredningsman. En boutredningsman är utan särskilt förordnande också skiftesman och kan verkställa arvskiftet.

Testamente

Ett testamente är ett otroligt viktigt dokument att låta upprätta om du verkligen bryr dig om dina nära och kära. Om det inte finns något giltigt testamente vid din bortgång så fördelas din kvarlåtenskap enligt lagens regler. Jag skall först redogöra översiktligt för ärvdabalkens regler innan jag berättar mer om hur du kan låta upprätta ett testamente.

Ärvdabalken reglerar hur arvet efter en avliden person skall fördelas och lagen delar in arvtagarna i tre olika klasser:

- Första arvsklassen som utgörs av den avlidnes bröstarvingar. Med bröstarvingar avses den avlidnes avkomlingar i rakt nedstigande led, dvs barn, barnbarn osv. Även adopterade barn och inseminerade barn omfattas av den första arvsklassen.

- Andra arvsklassen har bara rätt till arv om det inte finns någon arvinge i första arvsklassen. Finns inga arvingar i första klassen ärver i första hand den avlidnes far och mor hälften var. Om någon av föräldrarna är avlidna ärver den avlidnes syskon och halvsyskon förälderns del. Om även syskon är avlidna ärver dennes bröstarvingar arvslotten.

- Tredje arvsklassen ärver endast om ingen i första eller andra arvsklassen är i livet. Den tredje arvsklassen utgörs av mor- och farföräldrar samt deras barn dvs farbröder, fastrar, morbröder och mostrar till den avlidne.

När det inte finns några levande arvingar i ovanstående 3 arvsklasser eller något testamente så tillfaller kvarlåtenskapen Allmänna arvsfonden.

Om du vill förändra den legala arvsordningen så måste du låta upprätta ett testamente och förordna om hur du vill fördela din kvarlåtenskap. Att många människor drar sig för att låt upprätta sitt testamente är förståeligt. Det är inte särskilt upplyftande att planera inför sin egen bortgång och det kan innebära en ansenlig kostnad att få ett testamente upprättat av en jurist. Jag kan inte nog understryka vikten av att låta en jurist upprätta ditt testamente. Du hjälper dina nära och kära att fördela din kvarlåtenskap på ett korrekt sätt genom att låta upprätta ett testamente och detta förhindrar bittra slitningar mellan dina arvingar.

Pacta Juridik upprättar ditt testamente i enlighet med de förutsättningar som gäller för just dig.

Bouppteckning

När en person har gått bort måste en bouppteckning vanligen göras. Det innebär att de personer som är dödsbodelägare gör en skriftlig sammanställning av den avlidnas tillgångar och skulder, vilket blir underlag för bodelning och arvskifte. Handlingen talar om vilka som är dödsbodelägare och efterarvingar – och vilka som bland annat får avsluta den avlidnas bankkonton och sälja eventuell bostad. Den fungerar också som underlag för förvaltning och avveckling av dödsboet.

I samband med dödsfall är man enligt svensk lag skyldig att göra en bouppteckning. Om den avlidna saknar tillgångar kan socialnämnden göra en dödsboanmälan.

Vi hjälper dig – steg för steg

Bouppteckning: Vid bouppteckningen träffas dödsbodelägare, efterarvingar och förrättningsmän för att gå igenom dödsboets skulder och tillgångar. Bouppteckningen ska göras inom tre månader efter dödsfallet. Efter ytterligare en månad måste den vara inlämnad till Skatteverket.

Förutom att göra bouppteckningen hjälper vi dig gärna med följande:

Dödsboförvaltning: Fram tills arvskiftet sker ska dödsboet förvaltas och utredas. Räkningar ska betalas och bostaden tas om hand. Förvaltningen kan till exempel inkludera försäljning av tillgångar såsom fastigheter, bostadsrätter och konst.

Arvskifte: Arvskiftet är ett skriftligt avtal mellan arvingarna om fördelningen av arvet.

Hur går bouppteckningen till?

Som dödsbodelägare får du inte göra bouppteckningen helt på egen hand. Här krävs det två utomstående förrättningsmän med juridiskt ansvar för ärendet. Du avgör själv vilka du vill ta hjälp av, men eftersom det är av största vikt att bouppteckningen blir korrekt gjord rekommenderar vi att du anlitar experter inom området.

1. Den person som bäst känner till boet ska lämna uppgifter om det. Bouppgivaren är ofta efterlevande make, maka, sambo, barn eller annan närstående.

2. Den avlidnas tillgångar och skulder antecknas och värderas som de var vid dödsfallet. Även uppgifter om livförsäkring antecknas.

3. Ansvaret för att en bouppteckning görs ligger på den som har hand om egendomen efter dödsfallet.

4. Alla inblandade ska i god tid få information om tid och plats för bouppteckningen. De som kallas till sammankomsten är bouppgivaren, förrättningsmännen samt övriga dödsbodelägare och efterarvingar.

5. Ett eventuellt testamente, som ska bifogas bouppteckningen, blir gällande när det har godkänts av de legala arvingarna, alternativt vunnit laga kraft på annat sätt.

Boutredning

Ett dödsbo är en juridisk person som uppstår då en person har avlidit. Dödsboet omfattar den avlidnes tillgångar och skulder.

Efter dödsfallet vidtar en boutredning (eller dödsboförvaltning) som är hela den utredning som görs angående den avlidnes tillgångar och skulder. Boutredningen inleds vanligtvis med en bouppteckning och avslutas med ett arvskifte. Under tiden däremellan ska dödsboet förvaltas, utredas och avvecklas. Den avlidnes fordringar ska drivas in och skulder ska betalas och eventuell bostad tas om hand. Abonnemang på telefon, tidningar och TV liksom övriga avtal och förbindelser kan behövas sägas upp eller överlåtas. Boutredningen kan innefatta försäljning av tillgångar såsom fastigheter, bostadsrätter, bohag och värdepapper samt verkställande av legat och annat som kan vara nämnt i ett testamente såsom t.ex. framtida skötsel av gravplats.

I 18 kap 1§ ärvdabalken anges som huvudregel att förvaltningen ombesörjes av dödsbodelägarna (arvingarna) gemensamt. I 2§ samma kapitel finns regler om provisorisk förvaltning. Finns det ingen som tar hand om boet ska man ”tillkalla delägare eller anmäla dödsfallet till socialnämnden”.

Den som tar hand om avvecklingen har ett juridiskt ansvar gentemot dödsboet, fordringsägarna och övriga dödsbodelägare för vad han/hon gör eller inte gör  i anslutning till avvecklingen.

Delägarna måste vara överens om de åtgärder som ska vidtas under boutredningen. Majoritetsbeslut gäller inte. Om en delägare är underårig eller har god man fordrar vissa förvaltningsåtgärder även tillstånd av överförmyndaren.

Om dödsbodelägarna inte kan enas om förvaltningen eller om t.ex. ett testamente inte vunnit laga kraft har var och en av dem rätt att begära hos tingsrätten att dödsboet avträdes till förvaltning av boutredningsman. Tingsrättens beslut består av två moment, dels själva förordnandet och dels valet av boutredningsman. Förordnandet är normalt inget problem under förutsättning att den som ansökt är behörig. I lagtexten (19 kap 1§ ärvdabalken) nämns vilka som, utöver dödsbodelägarna, har rätt att ansöka. Valet av boutredningsman avgör tingsrätten. Om någon föreslagits prövar tingsrätten lämpligheten. Om den avlidne i testamente utsett en testamentsexekutor ska denne i första hand förordnas. Boutredningsmannen ska ” företaga alla för boets utredning erforderliga åtgärder”. Han ska agera opartiskt och företräder ensam dödsboet. I viktigare angelägenheter ska han inhämta delägarnas åsikter men har själv rätt att besluta. För överlåtelse av fast egendom krävs dock delägarnas skriftliga samtycke eller, om det inte kan erhållas, tillstånd av tingsrätten.

Även om arvingarna inte är oense kan de av praktiska skäl vilja överlåta förvaltningen på någon annan. Genom fullmakt kan man uppdraga åt någon att i egenskap av syssloman svara för boutredningen.

Pacta Juridik kan hjälpa till med dödsboförvaltningen antingen som av tingsrätten förordnad boutredningsman eller som syssloman och tar fullt ansvar för alla praktiska och juridiska frågor.

Gåva

En gåva kännetecknas av att givaren frivilligt för över viss egendom till någon annan vilket leder till att givarens förmögenhet minskar och att gåvotagarens ökar.

Gåva av lös egendom, som en bil, ett bord eller en tavla, ställer inga särskilda krav. Däremot måste en gåva av fast egendom, till exempel fastighet eller mark, alltid ske i skriftlig form.

Vanliga frågor som uppstår är om gåvan ska betraktas som förskott på arv eller om den ska räknas som enskild egendom. Dessa frågor regleras i ett s.k. gåvobrev. Givaren kan till exempel, på olika sätt, skriva om gåvan ska ingå, eller inte ingå, i det som delas vid eventuell skilsmässa och vad som ska hända med pengar som fåtts i utbyte om gåvan sålts.

Ett väl formulerat gåvobrev kan förebygga oklarheter och motverka eventuella framtida konflikter. Det bör därför alltid upprättas med professionell hjälp.

Dödsboförvaltning

När någon dör blir all egendom som är kvar efter denna person – tillgångar, skulder, rättigheter – en juridisk person som kallas dödsbo. Dödsboets tillgångar är belastade med den avlidnes förpliktelser. Dödsboförvaltningen syftar till att avveckla dödsboet.

Det är dödsbodelägarna som tillsammans har ansvaret för att förvalta dödsboet. Vem som är dödsbodelägare kan vara svårt att avgöra direkt i samband med dödsfallet. Det beror nämligen på hur den avlidnes släkt- och familjeförhållanden sett ut, om det finns en sambo som begär bodelning, om det finns någon arvinge som avstått sitt arv eller avsagt sig sitt arv, om det finns ett testamente etc. Dödsbodelägarna kan också överlåta dödsboförvaltningen till oss. Detta brukar kännas som en lättnad för den avlidnes anhöriga eftersom mycket i sorgearbetet och de praktiska uppgifterna runt begravningen m.m. tar tid och känslor i anspråk i samband med dödsfallet. Att vi som är utomstående tar över dödsboets förvaltning kan också bidra till att eventuell osämja eller misstänksamhet mellan dödsbodelägarna avtar.

Utöver den rent ekonomiska förvaltningen med betalningar av räkningar kan dödsboförvaltning även innebära kontakt med mäklare, hyresvärd, auktionsfirma och städfirma. Pacta juridik tar även hand om deklarationer, skatteinbetalningar, lagfartsansökningar och övriga myndighetskontakter.

Brist i boet

När dödsboet inte har tillgångar som täcker samtliga skulder är det viktigt att inga betalningar görs efter dödsfallet. Rådgör eller lämna över ärendet till vår samarbetspartner så tar de hand om alla kontakter med fordringsägarna. Genom en korrekt hantering och förvaltning av dödsboet riskerar inte delägarna att bli betalningsansvariga för dödsboets skulder.

Bolagsrätt

Bolagsrätten påverkar allt företagande och därmed också våra uppdragsgivare oavsett om dessa är svenska eller utländska börsföretag, familjeföretag med många anställda eller små ägarstyrda företag.

Pacta Juridik tillhandahåller specialiserade tjänster inom bolagsrätt och firmarätt. Vi säljer också lagerbolag och tillhandahåller tjänster inom snabbavveckling. Vi biträder framförallt advokat- och revisionsbyråer med granskning och upprättande av bolagshandlingar.

När du behöver oss


Vi är ditt ombud i registreringsärenden vid Bolagsverket. Vi granskar alla ärenden och återkopplar med synpunkter innan ärendena lämnas in. Efter Bolagsverkets registrering skickar vi genast ändringsbeviset till dig.

Vi stöttar med kvalificerad rådgivning. Vi fungerar som ombud och granskar alla aktiebolagsrättsliga dokument. Vi hjälper till med lagerbolag och snabbavveckling av bolag. Expressanmälan, utbildningar och dokumentmallar är andra uppskattade tjänster som underlättar våra kunders vardag.

Våra duktiga medarbetare säkerställer att vi agerar snabbt, korrekt och med högsta kvalité.

Vi tillämpar standardarvoden för hantering av registreringsärenden vid Bolagsverket.

Bolagsbildning

Vill du starta ett aktiebolag så kan du göra det på två sätt. Antingen köper du ett färdigregistrerat bolag s. k. Lagerbolag av oss och du kan starta verksamheten inom ett par timmar. Annars kan vi hjälpa dig att starta bolaget från grunden.

Bolagsbildning kan vara en tidskrävande process. Vi vill att det ska vara snabbt och smidigt för dig att komma igång med din verksamhet. Vi hjälper dig under alla steg på vägen till bolagsbildningen av ditt nya aktiebolag. Genom en bolagsbildning med hjälp av oss kan du snabbt komma igång med din verksamhet, då du får tillgång till ditt nya företags organisationsnummer direkt när köpet är genomfört. Det gör så att ditt företag snabbt kan börja göra inköp, skriva avtal och fakturera så fort du köpt bolaget. Vi hjälper gärna till vid eventuella frågor angående bolagsbildning.

Starta eget

Tänker du starta eget så har du säkert har många frågor kring allt från finansiering och bolagsformer till försäkringar och skatter. Vi hjälper dig att starta i rätt ände och fungerar gärna som bollplank innan du sätter igång och förverkligar din affärsidé.

Vi hjälper dig med samtliga handlingar som behövs för att bilda bolag, bolagsändringar och andra kontakter med Bolagsverket. En genomgång med oss och du kan spara mycket tid och pengar i framtiden. Varje ny idé behöver en bra affärsplan. Affärsplanen beskriver hur vi ska lyckas men också vilka konkurrenterna är. Vi hjälper dig att skapa en plattform från vilken du kan lyckas. Du inriktar dig på din affärsidé, så sköter vi det praktiska.

Firmaregistrering

Vi ser till att registreringshandlingarna blir upprättade på ett sätt som innebär att du inte i onödan hamnar i korrespondens med Bolagsverket. Registreringen går snabbt och enkelt.

Ansökan om f-skatt

En förutsättning för att driva verksamhet är att du får f-skatteregistrering. I tjänsteföretag är det en nödvändighet om inte företagets kunder ska belastas med onödigt arbete. Vi vet hur du på bästa sätt ska få f-skattsedel. Det är också viktigt att din preliminära f-skatt blir rätt, den ska stämma överens med företagets beräknade skattepliktiga resultat liksom eventuell fastighetsskatt och särskild löneskatt på pensionskostnader.

Momsregistrering

Momsregistrering ligger till grund för företagets fakturering och registreringsnumret ska framgå av fakturan. Företaget måste vara momsregistrerat för att dess kunder inte ska drabbas negativt. Man kan välja olika momsperioder och vi vet vad som är bäst för just ditt företag.

Kompanjonsavtal

Ett kompanjonsavtal är ett avtal som skrivs mellan olika personer, fysiska såväl som juridiska som är delägare i ett företag, det kan vara ett avtal mellan alla delägare i företaget men även mellan en mindre grupp ägare som avtalar om hur de tillsammans skall verka som delägare. 

Det finns även andra namn för kompanjonsavtal, t.ex. aktieägaravtal, konsortialavtal, som oftast avser avtal mellan olika företag för att driva ett gemensamt projekt, t.ex. att bygga en järnväg men konsortialavtal används även som benämning på ett avtal mellan en grupp delägare i ett aktiebolag.

Ett annat namn är bolagsavtal men det är i första hand avsett att användas mellan bolagsmännen i handels- respektive kommanditbolag. Skillnaden mellan ett bolagsavtal i ett handels- eller kommanditbolag är att handelsbolagsavtalet reglerar bolagsmännens inre förhållande medan ett kompanjonsavtal mellan aktieägarna i ett aktiebolag reglerar ägarnas förhållande utanför bolaget.

Vill man att kompanjonsavtalets bestämmelser om t.ex. hur styrelsen skall utse VD även skall gälla för den valda styrelsen måste bestämmelserna om utseende av VD intas i bolagsordningen. 

En viktig sak att inte enbart reglera i kompanjonsavtalet är hur överlåtelser till ny ägare av aktie skall regleras. Tas dessa bestämmelser enbart in i kompanjonsavtalet och inte även i bolagets bolagsordning och någon delägare som är bunden av avtalet säljer sina aktier mot bestämmelserna i avtalet till en helt ny person blir den nye personen delägare i bolaget. Det ända som de övriga kompanjonerna kan göra är att stämma kompanjonen som sålt aktierna och begära skadestånd för den skada de lidit.

Pacta Juridik hjälper er att upprätta ett kompanjonsavtal och kan vägleda er fram till ett bra samarbete. Kontakta oss gärna så hjälper vi er att upprätta ett kompanjonsavtal.

Är du och ditt företag kund hos oss på Pacta Ekonomi & juridik så ser vi förstås till att ditt behov av privatrådgivning både inom ekonomi och juridik blir tillgodosett.
Vi ser även till att din privata deklaration blir upprättad.

Företag

Som företagare stöter man dagligen på juridiska problem och möjligheter i driften av verksamheten – då kan det vara tryggt att ha en partner som sköter det juridiska. Vi möjliggör för er att fokusera på kärnverksamheten och på så sätt öka lönsamheten.

Privatperson

Vår privatavdelning är specialiserad inom ekonomisk familjerätt – det vill säga upprättande av bodelning, samboavtal, äktenskapsförord och testamenten.

I rollen som privatperson hamnar man ibland i andra situationer där man behöver hjälp av en jurist. Det kan exempelvis röra sig om köp av fastighet, fordringstvister eller frågor om personbeskattning.

Är du osäker på om ditt ärende ryms inom dessa områden så är du varmt välkommen att skicka en kortfattad beskrivning via vårt kontaktformulär så kan vi göra en bedömning av ärendet. Ligger det utanför våra verksamhetsområden bistår vi med kontakt till lämplig jurist eller organisation. Som privatperson kan du i vissa fall få gratis rådgivning genom facket eller lokal konsumentrådgivning.

Ställ dina frågor eller förklara ditt ärende. Vi har som mål att återknyta inom 24 timmar efter tagen kontakt.

Rättshjälp/Rättsskydd

Är Du orolig för om Du kan klara den ekonomiska belastningen av en rättstvist – Rättshjälp och rättsskydd kan vara Ditt sätt att få Dina juridiska kostnader täckta.
Rättsskydd och rättshjälp är två olika former av ekonomisk hjälp som Du, i vissa fall och under vissa förutsättningar, kan få genom Ditt försäkringsbolag (rättsskydd) eller genom Rättshjälpsmyndigheten (rättshjälp).

Vi hjälper Er att ansöka om Rättshjälp och Rättsskydd. Kontakta oss på: 072 – 395 17 74. Vi kan också, kostnadsfritt, gå genom Ditt ärende och ge Dig råd om hur Du skall gå vidare.

Tillämpningsområdena mellan rättshjälp och rättsskydd är i mångt och mycket desamma, men skillnader dem emellan finns och inte minst gäller detta deras appliceringsområden.

Rättshjälp

Rättshjälp via rättshjälpsmyndigheten är en social skyddslagstiftning, en sorts ”sista chansen” möjlighet, i form av ett statligt bidrag och kan, enligt huvudregeln, endast vara möjligt att få om Du, i väsentlig grad, saknar egna ekonomiska medel och/eller saknar en försäkring som innefattar rättsskydd.
Observera att det nyss nämnda inte per automatik innebär att Du kommer beviljas rättshjälp om Du saknar egna ekonomiska medel eller t.ex. en hemförsäkring (som vanligtvis inbegriper rättsskydd). Inte heller betyder rättshjälp att Du helt blir befriad från betalningsansvar eller, för den delen, att rättshjälp kan vara aktuellt på alla typer av juridiska ärenden. Rättshjälpen sträcker sig dessutom som regel till maximalt 100 timmar. Dvs. Din jurist kan hjälpa Dig i 100 timmar, vilket i normalfallet; t.ex. när det gäller en vårdnadstvist med starka motsättningar mellan parterna; räcker till strax efter tingsrätten. Det är alltså inget ovanligt att Du själv får föra Din talan inom högre rätt om ett beslut i Tingsrätten skulle överklagas. – Ditt ombud skall dock förbereda Dig inför en sådan händelse.
Om Du får Rättshjälp får Du själv betala mellan 2 – 40% av Dina kostnader (rättshjälpsavgift), beroende på vad Du har i inkomst. (se beräkningstabell nedan).

Vem kan få rättshjälp och under vilka förutsättningar ges den?

Endast Du som är privatperson kan få rättshjälp, det vill säga; företag, föreningar mm. är inte berättigade rättshjälp. I särskilda fall kan dock dödsbon erhålla rättshjälp.
För att få rättshjälp – dvs. förutom att det måste finnas ett behov av juridisk hjälp – ska Du, som huvudregel, ha haft en timmes rådgivning enligt rättshjälpslagen (i vårt fall, då vi är en Juridisk byrå – en timmes juridisk rådgivning), som Du själv måste ersätta. Observera dock att rättshjälpen även kan, i visa fall, täcka kostnader för t.ex. sakkunniga personer, bevisning och andra utgifter.
Rättshjälp kan därtill endast erhållas vid ärenden som inte går att avklara inom två timmar men, som regel får man inte heller rättshjälp om ärendet rör ett värde som är mindre än ett halvt basbelopp (för 2013: 22 250 Kronor). Om Du t.ex. har en tvist som rör ett cykelköp eller bilreparation där värdet på cykeln eller reparationen är mindre än 22 250 kronor är Du alltså inte berättigad rättshjälp.
För att få rättshjälp får Du heller inte ha ett ekonomiskt underlag (dvs. summan av Dina inkomster, försörjningsbörda, förmögenhet och skulder) som övergår 260 000 kr per år.
Alltså: Dina inkomster – försörjningsbörda (barn mm.) + förmögenhet – skulder = (se beräkningstabell nedan).
Det finns även en rimlighetsaspekt att beakta inom ramen för att få rättshjälp som innebär att det måste vara skäligt att staten ska skall bidra med kostnaderna i Ditt ärende.

Vem hjälper Dig att söka rättsskydd och vem beslutar?

Beroende på vad Ditt ärende gäller och vart ärendet ligger, så kan en jurist eller advokat hjälpa Dig med Din ansökning.
Om Ditt ärende är en pågående tvist i domstolen så är det domstolen som prövar och eventuellt beviljar och i övriga fall så är det Rättshjälpsmyndigheten som prövar och beslutar i ärendet.
Vad inbegriper rättshjälpen för typer av ärenden
Rättshjälp beviljar kostnader för hela eller delar av kostnaden för Ditt juridiska ombud, upp till 100 timmar. Domstolen kan, vid särskilda skäl, förlänga rättshjälpen. Rättshjälpen täcker även kostnader för bevisning, tolk, översättning delgivningar, mm och, vid det fall Du fått rättshjälp vid ansökningstillfället, kostnaden för ansökningsavgift i Domstol. Rättshjälp kan även ges för särskild medlare.

Beräkningstabell:

Ditt ekonomiska underlag,  Dina egenavgifter i procent,  Minsta nominella belopp Du måste betala.
0 – 50 000 kr två procent —–
50 000 – 100 000 kr fem procent 500 kr
100 000 – 120 000 kr tio procent 1 000 kr
120 000 – 150 000 kr tjugo procent 1 500 kr
150 000 – 200 000 kr trettio procent 2 000 kr
200 000 – 260 000 kr fyrtio procent 5 000 kr
Du kan läsa mer om rättshjälp på Sveriges domstolars hemsida.

Rättsskydd

Vid de flesta fallen ingår, via Din hem-, villaförsäkring, etc. eller inom helförsäkring på Din t.ex. bil ett rättsskydd.
Rättsskydd innebär att Du, via Ditt försäkringsbolag, kan få delar av Dina kostnader täckta vid en tvist. Som regel täcker rättsskyddet 80 % av Dina rättegångskostnader och, vid förlust, även 80 % av motpartens rättegångskostnader. Rättsskyddsförsäkringar innehåller dock ett maxbelopp som varierar beroende på försäkringsbolaget.
De olika försäkringsbolagens villkor för att rättsskydd varierar. Så det är därför viktigt att Du själv kontrollerar vilka villkor som Ditt försäkringsbolag ställer för beviljande av rättsskydd och även vad Din självrisk kostar. Information om detta finner Du normalt i Ditt försäkringsbrev och villkoren för Din försäkring. De flesta försäkringsbolagen har även sina försäkringsvillkor upplagda på sina webbsidor.
Vem kan få rättsskydd och under vilka förutsättningar ges den?
För att Ditt rättsskydd ska träda in måste en tvist ha uppstått med en annan part. Du ska även ha tecknat Din försäkring före en tvist har uppstått. Vissa försäkringsbolag har som regel att Du ska ha haft en försäkring i minst två år, utan avbrott vid byte av försäkring, för att kunna utnyttja Ditt rättsskydd.
Rättsskydd täcker vanligtvis inte familjeärenden som rör tvistemål mot upphörande av samboförhållande eller äktenskapsskillnad om inte det förflutit mer än två år sedan samboförhållandet eller äktenskapet upphörde.
Rättsskydd är inte heller aktuellt om Din tvist handlar om att överklaga ett myndighetsbeslut.

Rättsskydd genom hemförsäkring

Du har som regel rätt till rättsskydd genom Din hemförsäkring även om vissa villkor kan vara lite varierande beroende på vilket försäkringsbolag Du har. Normalt är dock att, bortsett att tvistefrågan i sig ska omfattas av försäkringen, en tvist ska ha uppstått och att denna ska kunna prövas i tingsrätten, hovrätten eller Högsta domstolen. Som regel förefaller INTE Rättsskydd för sådana tvister som handhas av förvaltningsrätterna (ex. i skattemål, Psykiatri etc.).

Kostnader som ofta täcks genom försäkringen

Under förutsättningen att kostnaderna kan anses som skäliga och nödvändiga och vid den mån Du inte kan få dessa täckta av motparten så kan Du beviljas ersättning för följande kostnader:
* Ditt Ombuds arvode och omkostnader. (Ditt Ombuds arvode ersätts för en skälig tidsåtgång och högst enligt den timkostnadsnorm som regeringen fastställer vid ersättning till rättshjälpsbiträde enligt rättshjälpslagen). OBS! Att Ditt ombud inte är tvungen att förhålla sig till denna timkostnadsnorm – vilket därmed kan komma att innebära att Du blir ersättningsskyldig för den överstigande debiteringen.
* Kostnader för utredning före rättegång, förutsatt att utredningen beställts av Ditt ombud.
* Kostnader för bevisning i rättegång och skiljemannaförfarande.
* Kostnader för medling enligt 42 kap 17 § i rättegångsbalken.
* Expeditionskostnader i domstol t.ex. stämningsansökan etc.)
* Rättegångskostnader som du har ålagts att betala till motpart eller staten efter prövning av tvisten. OBS! Att denna kostnad endast uppgår till det försäkringsbelopp som Du innehar.
* Rättegångskostnader som du vid förlikning under rättegång åtagit dig att betala till motpart under förutsättning att det är uppenbart att domstolen skulle ha ålagt dig att betala rättegångskostnader med högre belopp om tvisten hade prövats.

Vem hjälper Dig att söka rättshjälp och vem beslutar?

Information om rättsskydd i Ditt specifika ärende och vad Du har tecknat för försäkring finner Du i Ditt försäkringsbrev, vid Dina försäkringsvillkor. Försäkringsbolagets försäkringsvillkor finns vid de flesta fall även upplagda på Ditt försäkringsbolags webbsida.
Om Ditt ärende gäller en privat tvistesak som prövas av Tingsrätten t.ex. fastighetstvist, pengar, vårdnad etc. ska Du kontakta det försäkringsbolag som Du har Din hem- och villaförsäkring.
Om saken rör något som är försäkrat separat, t.ex. Din bil, så är det till det försäkringsbolag som Du innehar denna försäkring.

Vad inbegriper rättsskyddet för typer av ärenden?

Alla försäkringsbolag har olika villkor för när rättsskyddet skall gälla, men vanligtvis gäller nedanstående förutsättningar.
För att få rättsskydd i ett ärende måste det föreligga en tvist mellan två eller flera parter. Det är dock inte nödvändigt att Ditt ärende måste prövas i domstol, utan även ärende där Ditt ombud träffat uppgörelse utan domstolsprövning, ger vid normalfallet, Dig rätt till ersättning för Dina juristkostnader.
Du kan inte få rättsskydd vid allmän juridisk rådgivning, för att upprätta avtal, överklaga myndighetsbeslut eller tvist som ska prövas av Förvaltningsrätten, vid brottsmål eller vid arbetstvister.
Tvistens värde måste överstiga ett halvt prisbasbelopp (22 250 för året 2013). Dvs. en tvist som rör t.ex. en reparationskostnad på Din fastighet som är mindre än 22 250 kr berättigar inte rättsskydd.
Du måste ha innehaft försäkringen innan tvisten uppstod och Du måste ha haft en sammanhängande försäkringsperiod om två år. Det är vanligtvis ok om Du skulle ha bytt försäkringsbolag under de två åren, så länge det inte funnits något ”glapp” i försäkringsperioden.
Rättsskydd beviljas inte heller vid de fall där Din motpart är en f.d. sambo eller make/maka om det är kortare än två år sedan Ni separerade.

Rättsskydd vid Vårdnadstvist

Vid en vårdnadstvist som hänger samman med en separation, t.ex. skilsmässa, finns det inget rättsskydd i hemförsäkringen som Du kan använda Dig av.
Rättsskydd vid vårdnadstvist kan, som regel, endast bli aktuellt efter att en viss tid (ofta två år) förflutit sedan föräldrarna brutit upp t.ex. flyttat isär eller tagit ut skilsmässa.
Vi hjälper Dig gärna och förklarar vad som gäller i Ditt fall när det gäller rättsskydd vid vårdnadstvist.

Allmäna villkor

Allmänt om uppdraget

För Pacta Ekonomi & juridiks tjänster gäller följande allmänna villkor.

Läs villkoren

Nättjänster

Genom att använda våra nättjänster kan Ni på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt få hjälp att upprätta ett samboavtal, äktenskapsförord eller testamente. Vi kommer att använda den informationen Ni har angett i formuläret för att upprätta det önskade dokumentet. Tänk på att lämna så utförlig och detaljerad information som möjligt. Är Ni osäkra på vilken information Ni behöver lämna, tveka inte att höra av Er till oss!

När vi har fått in de uppgifter vi behöver från Er, återkopplar vi till Er och sedan upprättar vi dokumentet.Ett dokument Ni beställer online kostar 1 800 kr inkl. moms.

Tryck på den tjänst nedan ni vill beställa.

SAMBOAVTAL

ÄKTENSKAPSFÖRORD

TESTAMENTE