Myndighetslots

Alla människor, såväl privatpersoner som företag kommer någon gång i kontakt med myndigheter som t ex kommunen, skola, barnomsorg, hemtjänst, landstingets sjukvård eller statliga myndigheter som polis, försäkringskassan, skatteverket och arbetsförmedlingen.

Ofta upplever du att du inte får den hjälp du behöver och du vet inte vart du ska vända dig för att få rätt hjälp. Har du blivit felbehandlad, dåligt bemött eller har du kanske känt dig orättvist behandlad så är Pacta ditt stöd och din hjälp.
Pacta hjälper dig med alla dina myndighetsärenden oavsett om dem är stora eller små. Vi hjälper dig att komma i kontakt både med rätt myndighet och rätt person och vi hjälper dig med att ringa, skriva eller på annat sätt kontakta myndigheten.

Vi erbjuder både privatpersoner, företag och andra organisationer hjälp med alla typer av myndighetskontakter.

Överklagan av myndighetsbeslut

Nästan alla myndigheters beslut går att överklaga men det är inte helt enkelt för någon som inte har någon erfarenhet av juridiskt arbete att med framgång vinna över myndigheter och deras beslut.

Pacta hjälper dig med din överklagan genom att analysera myndighetens ställningstagande i beslutet och sedan göra en rättsutredning där vi bland annat tittar på gällande rättspraxis (tidigare tolkningar av domstolar) samt upprättar en överklagan med hjälp av vad som framkommit i rättsutredningen.

Brev och andra skrivelser

Ibland måste du som privatperson eller företag skriva brev eller andra skrivelser till myndigheter.

Pacta underlättar dina kontakter med myndigheter och hjälper dig i din dialog.
Ibland kallar man myndigheternas sätt att uttrycka sig för ”byråkratsvenska” eller ”kanslisvenska” och med rätt hjälp att formulera sig på detta språk så underlättas kontakterna med myndigheterna.

Hjälp med projektgenomförande

När du behöver ett myndighetsbeslut för att tex starta en egen verksamhet så kan Pacta hjälpa er att få rätt stöd för ert projektgenomförande. Myndigheter har ofta en förmåga att ställa till stora problem för företagare som försöker satsa eller utveckla sin verksamhet.

Det kan innebära stora förseningar och ekonomiska förluster då du inte i tid kommer igång som planerat.
Ibland kan myndigheters sätt att arbeta med ett ärende dra ut så långt på tiden att du riskerar att förlora allt du har satsat.

Kontakta oss i tid så ser vi till att skynda på processen och vi hjälper er igenom projektgenomförandet så att du istället kan utveckla din verksamhet.

Medling

Ibland krävs det medling mellan två eller flera parter för att lösa en konflikt. Ofta är bästa sättet att nå en lösning att ta in en utomstående person som hjälper till att medla.

Pacta åtar sig både offentliga, kommersiella och privata medlingsuppdrag.

Förhandling

När processer kräver att du som privatperson eller företag har någon som företräder dig i en tvist så kan Pacta vara din förhandlare.

En förhandling är ett alternativ till en rättsprocess som kanske inte i första hand är det bästa alternativet.
Det kan vara bra att försöka med förhandling först och sen gå vidare med en rättsprocess i domstol om förhandlingen inte lyckades.

Hitta rätt hos myndigheter

Pacta hjälper dig att hitta rätt direkt hos myndigheten. I Sverige finns flera hundra myndigheter som tar olika beslut varje dag. Pacta är bryggan mellan dig och myndigheten. Vi hjälper både företag, organisationer och privatpersoner men även andra myndigheter som behöver hjälp med att snabbt hitta rätt.

I stället för att ha flera olika myndighetspersoner att kontakta så har du istället en kontakt hos oss som tar hand om allt. Pacta gör det enkelt för dig med dina myndighetsärenden.

Pacta har tystnadsplikt och får inte utan kundens skriftliga godkännande röja några uppgifter.

Anmäl brister till ombudsmän

Det finns flera olika ombudsmän dit du kan vända dig om du känner att du blivit orättvist behandlad, felbehandlad eller vill klaga på hur du har blivit bemött. Pacta hjälper dig att lämna in en anmälan om du känner att du blivit diskriminerad på något vis.

Justitieombudsmannen (JO) – kallas även för Riksdagens ombudsmän. JO har till uppgift att kontrollera att myndigheterna och tjänstemännen följer våra lagar och bestämmelser.

Konsumentombudsmannen (KO) – har till uppgift att driva frågor i konsumenternas intressen mot företag. Processen drivs i domstol.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) – har till uppgift att hjälpa dig ifall du upplever att du blivit utsatt för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, ålder religion, funktionshinder eller vid föräldraledighet.

Barnombudsmannen (BO) – har till uppgift att företräda barn och ungas rättigheter och intressen och har som grund FN-konventionen om barnens rättigheter.

Europeiska ombudsmannen (EO) – har till uppgift att ta hand om klagomål om missförhållanden i EU:s institutioner.